Publikacje

Publikacje Atradius prezentują nasze opinie na temat sytuacji gospodarczej w ponad 40 krajach i perspektywy dotyczące głównych gałęzi przemysłu.

Wybierz:

Przedstawione Publikacje
Payment Practices Barometer | Atradius

The Atradius Payment Practices Barometer is an annual survey of business-to-business (B2B) payment practices in markets across the world. These are the survey findings for Eastern Europe.


Barometr Pratyk Płatniczych

  • Bulgaria,
  • Republika Czeska,
  • Rolnictwo,
  • Motoryzacja/Transport,

Instrukcje handlowe

Zalecenia w zakresie windykacji Credit-to-Cash, artykuły na temat praktyk w zakresie eksportu prezentują informacje na temat obszarów, które mogą wywierać wpływ na handel.

Trading Briefs | Atradius

Prognoza wyników branżowych

Podsumowanie w formie graficznej, informacji dotyczących wyników biznesu oraz sytuacji w zakresie ryzyka kredytowego na ważnych rynkach.

Industry Performance Forecast Weather Icon

Country report

Raporty dotyczące stabilności politycznej, wyników i perspektyw gospodarczych w oparciu o wzrost PKB, eksport, inwestycje i wskaźniki konsumpcji.

Country Report Teaser Image

Badania ekonomiczne/Dane ekonomiczne

Rozwój sytuacji gospodarczej i tendencje w zakresie niewypłacalności na rynkach rozwiniętych i wschodzących, w tym komentarze naszego Głównego Ekonomisty.

Economic Research Teaser Image - Local

Market Monitor

Raporty dotyczące wyników kluczowych branż na poszczególnych rynkach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ryzyka kredytowe, rozwój biznesu i warunki finansowe.

Hard Hat | Atradius

Barometr Pratyk Płatniczych

Roczny przegląd praktyk i zachowań w zakresie płatności w przedsiębiorstwach, prowadzony w ponad 30 krajach na całym świecie.

Payment Practice Barometer Teaser

Debt Collection Handbook

Wydawany co roku Podręcznik windykacji międzynarodowej oraz Raporty na temat rynku windykacji na świecie zawierają dane dotyczące zachowań firm w zakresie windykacji zadłużenia.

Debt Collection handbook
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.