Publikacje

Publikacje Atradius prezentują nasze opinie na temat sytuacji gospodarczej w ponad 40 krajach i perspektywy dotyczące głównych gałęzi przemysłu.

Wybierz:

Przedstawione Publikacje
B2B payment practices trends Poland 2023

Soaring cash flow worries for companies surveyed in Poland amid sharp rise in payment delays in B2B trade on credit.


Barometr Praktyk Płatniczych

  • Polska
  • Rolnictwo,
  • Żywność,

Instrukcje handlowe

Zalecenia w zakresie windykacji Credit-to-Cash, artykuły na temat praktyk w zakresie eksportu prezentują informacje na temat obszarów, które mogą wywierać wpływ na handel.

Trading Briefs | Atradius

Prognoza wyników branżowych

Podsumowanie w formie graficznej, informacji dotyczących wyników biznesu oraz sytuacji w zakresie ryzyka kredytowego na ważnych rynkach.

Industry Performance Forecast Weather Icon

Country report

Raporty dotyczące stabilności politycznej, wyników i perspektyw gospodarczych w oparciu o wzrost PKB, eksport, inwestycje i wskaźniki konsumpcji.

Country Report Teaser Image

Badania ekonomiczne/Dane ekonomiczne

Rozwój sytuacji gospodarczej i tendencje w zakresie niewypłacalności na rynkach rozwiniętych i wschodzących, w tym komentarze naszego Głównego Ekonomisty.

Economic Research Teaser Image - Local

Market Monitor

Raporty dotyczące wyników kluczowych branż na poszczególnych rynkach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ryzyka kredytowe, rozwój biznesu i warunki finansowe.

Hard Hat | Atradius

Barometr Praktyk Płatniczych

Roczny przegląd praktyk i zachowań w zakresie płatności w przedsiębiorstwach, prowadzony w ponad 30 krajach na całym świecie.

Payment Practice Barometer Teaser

Debt Collection Handbook

Wydawany co roku Podręcznik windykacji międzynarodowej oraz Raporty na temat rynku windykacji na świecie zawierają dane dotyczące zachowań firm w zakresie windykacji zadłużenia.

Debt Collection handbook
Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.