Publikacje

Publikacje Atradius prezentują nasze opinie na temat sytuacji gospodarczej w ponad 40 krajach i perspektywy dotyczące głównych gałęzi przemysłu.

Wybierz:

Przedstawione Publikacje
Image of a fleet of cars

Any imposition of tariffs on car parts and vehicle imports would severely impact the US automotive industry, most probably leading to more insolvencies.


Market Monitor

  • Stany Zjednoczone Ameryki
  • Motoryzacja/Transport

Instrukcje handlowe

Zalecenia w zakresie windykacji Credit-to-Cash, artykuły na temat praktyk w zakresie eksportu prezentują informacje na temat obszarów, które mogą wywierać wpływ na handel.

Prognoza wyników branżowych

Podsumowanie w formie graficznej, informacji dotyczących wyników biznesu oraz sytuacji w zakresie ryzyka kredytowego na ważnych rynkach.

Country report

Raporty dotyczące stabilności politycznej, wyników i perspektyw gospodarczych w oparciu o wzrost PKB, eksport, inwestycje i wskaźniki konsumpcji.

Badania ekonomiczne/Dane ekonomiczne

Rozwój sytuacji gospodarczej i tendencje w zakresie niewypłacalności na rynkach rozwiniętych i wschodzących, w tym komentarze naszego Głównego Ekonomisty.

Market Monitor

Raporty dotyczące wyników kluczowych branż na poszczególnych rynkach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ryzyka kredytowe, rozwój biznesu i warunki finansowe.

Barometr Pratyk Płatniczych

Roczny przegląd praktyk i zachowań w zakresie płatności w przedsiębiorstwach, prowadzony w ponad 30 krajach na całym świecie.

Debt Collection Handbook

Wydawany co roku Podręcznik windykacji międzynarodowej oraz Raporty na temat rynku windykacji na świecie zawierają dane dotyczące zachowań firm w zakresie windykacji zadłużenia.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.