Dane rejestrowe

Grupa Atradius świadczy usługi za pośrednictwem kilku powiązanych spółek prowadzących działalność w różnych krajach. Więcej informacji o spółkach Grupy Atradius w tych krajach można uzyskać, zapoznając się z danymi w zakładce: Atradius w świecie.
 

Atradius N.V. jest spółką macierzystą Grupy Atradius
Adres:
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
Holandia
Telefon: +31 20 553 9111
Faks: +31 20 553 2811  
adres e-mail: customerservice.nl@atradius.com

Numer rejestru handlowego Izby Handlowej w Amsterdamie: 34196963
Nume VAT: 8126.11.378.B.01


Zarząd spółek Atradius N.V. :
David Capdevila
Andreas Tesch
Christian van Lint
Claus Gramlich-Eicher
Marc Henstridge
 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.