Standardy obsługi klienta

Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Gwarancja jakości odgrywa nadrzędną rolę w każdym aspekcie naszej działalności: od norm etycznych, przez szkolenia pracowników, aż po rozwój relacji z Klientami.
 

Łatwiejsza komunikacja

Dedykowane zespoły ds. kontaktów z Klientami zostały tak przeszkolone, aby odpowiadać niezwłocznie na Państwa zapytania. Tam, gdzie to możliwe, Klienci otrzymują dane kontaktowe swojego opiekuna ze strony Atradius.

Nieprzerwanie nadzorujemy ten proces, aby mieć pewność, że udaje nam się utrzymać wysoki standard naszych usług. Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami swoimi przemyśleniami oraz doświadczeniem odnośnie współpracy z tymi zespołami. To właśnie dzięki Państwa opinii możemy udoskonalać naszą działalność, więc wszelkie opinie naszych Klientów są dla nas cenne.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customer Service Charter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uproszczone zarządzanie polisami

Oferujemy pomoc i wsparcie we wszelkich kwestiach od zarządzania polisami, aż po uzyskiwanie dostępu i korzystanie z naszych systemów internetowych takich jak Atradius Atrium, Atradius Insights, czy Collect@Net.

Usilnie dążymy do zminimalizowania liczby obowiązków z tytułu zarządzania polisami, a gdy nadchodzi czas ich odnowienia, upewniamy się, że proces ten jest przejrzysty i że dokumentacja jest dostarczana klientom z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszystkie przesyłane faktury wyraźnie wskazują kwotę, usługę której ona dotyczy, a także termin płatności.
 

Bliska współpraca w kwestii limitów kredytowych

Naszym zadaniem jest terminowe podejmowanie decyzji kredytowych i upewnienie się, że klient pozostaje poinformowany na każdym etapie procesu.

Nasze decyzje nie są podejmowane w izolacji. Tam, gdzie to możliwe, współpracujemy z klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat kredytobiorców, uwzględniając relacje handlowe pomiędzy nimi i klientem. Ponadto tam, gdzie to stosowne, udostępniamy klientowi informacje na temat zdolności kredytowej ubezpieczonych kredytobiorców, aby uprościć procesy i procedury zarządzania kredytami.

Jeżeli zachodzi potrzeba zmniejszenia lub likwidacji limitu kredytowego, staramy się zawiadamiać o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem, aby dać klientowi czas na zorganizowanie alternatywnych rozwiązań handlowych (chyba, że ma miejsce sytuacja wyjątkowa).

Staramy się nigdy nie składać obietnic, których nie możemy dotrzymać. Nasz przejrzysty proces odwołań został tak zaprojektowany, aby wspomóc klienta, jeśli ten poprosi nas o ponowne rozważenie decyzji.
 

Świadczenie skutecznych usług przetwarzania roszczeń, odzysku i windykacji

Zapewniamy szczegółowe instrukcje dotyczące składania roszczeń, w tym metod informowania nas o zaległych fakturach.

W toku procesu rozpatrywania roszczenia i windykacji ściśle współpracujemy z klientem, dostarczając aktualnych informacji na temat sprawy, uzgadniając metody windykacji i jak najszybciej przekazując fundusze.

Jeżeli wypłacenie należności lub jej części jest niemożliwe, klient otrzymuje jednoznaczne wyjaśnienie i ma możliwość odwołania się.
 

Budowanie relacji z klientem

Wierzymy, że zrozumienie działalności naszych klientów, w tym ich strategii i rynku, pozwala nam świadczyć usługi wsparcia na najwyższym poziomie. Nasi doskonale wyszkoleni pracownicy specjalizują się w branżach klientów dzięki programowi ciągłego rozwoju zawodowego.
 

Skontaktuj się z nami

W razie pytań lub wątpliwości prosimy skontaktować się ze swoim opiekunem. Możliwy jest również kontakt z naszą siedzibą główną pod adresem:
 

Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros
David Ricardostraat 1
1066 JS Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 20 553 3355

Dane kontaktowe poszczególnych biur można znaleźć w zakładce Atradius na  świecie.


 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.