Ochrona Prywatności

Twoja prywatność

Poniżej wytyczne, których przestrzegamy w celu ochrony informacji dostarczanych nam podczas odwiedzin na jakiejkolwiek stronie internetowej Atradius.

Informacje których możemy potrzebować

W trakcie naszych kontaktów możemy potrzebować informacji:

 • dla opracowania i dostarczenia naszych produktów i usług Klientom
 • do oceny ryzyka finansowego i ubezpieczeniowego
 • do ustalenia potrzeb Klienta w odniesieniu do naszych produktów i usług
 • do wykonania analiz badawczych lub statystycznych
 • w celu dostarczaniu odpowiedniego poziomu obsługi polisy, w tym ocena ryzyka i likwidacja szkód
 • w celu odzyskania należności dla Klienta lub w jego imieniu
 • w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw, w tym w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem sankcji finansowych i prania brudnych pieniędzy
 • innych zgodnych z naszymi codziennymi obowiązkami.

W szczególności, będziemy korzystać z informacji wskazanych poniżej.

1. Używanie strony internetowej

Informacje, które zbiera I wykorzystuje Atradius za pośrednictwem strony internetowej mogą obejmować :

 • różnego rodzaju dane osobowe, na które składają się imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy lub inne informacje podane podczas rejestracji i dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług
 • dane, które pozwalają nam zapamiętać informacje o osobie odwiedzającej stronę internetową. W celu ich gromadzenia używamy cookies, a szczegółowe informacje są dostępne:[link to 026.2 Cookie Information] również jak odrzucić lub wyłączyć cookies
 • adres IP (unikalny numer indentyfikacyjny urządzenia) którego używamy do zapamiętania użytkowników wizytujących nasze strony internetowe
 • subskrypcje różnego typu materiałów, takich jak biuletyny, raporty, dane ekonomiczne czy aktualizacje e-maili dokonywanych za pośrednictwem stron internetowych Atradius

2. Ocena Polisy

Atradius będzie potrzebował informacji na temat umowy, w celu przygotowania propozycji ubezpieczenia należności, dlatego może poprosić o dane dotyczące zarządzania wierzytelnościami w firmie, ocenie ryzyka czy procedurach odzyskiwania należności lub innych dotyczących wzajemnej współpracy.

3. Ocena Ryzyka

W celu oszacowania możliwości ubezpieczenia należności, Atradius potrzebuje danych dotyczących odbiorców z którymi współpracują nasi Klienci.

4. Inne usługi

W celu zaoferowania innych produktów lub usług (nie ograniczających się do windykacji) Atradius może zwrócić się z prośbą o dodatkowe informacje. Pozyskane w taki sposób dane, również od osób trzecich, będą traktowane jako poufne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem i stosownymi regulacjami.

Z kim dzielimy się informacjami

Korzystając z pozyskanych w trakcie współpracy informacji, Atradius może udostępniać szczegóły spraw innym przedstawicielom grupy Atradius, likwidatorom szkód, agentom lub reasekuratorom, ale również organom specjalizujących się w ściganiu i wykrywaniu przestępczości i nadużyć finansowych, organizacjom rozstrzygającym spory, prawnikom, agencjom specjalizujących się w odzyskiwaniu należności. Możemy również dzielić się pozyskanymi informacjami z osobami, które otrzymały stosowne pełnomocnictwo takich jak Kancelarie Brokerskie, Banki lub inne instytucje finansujące naszych klientów.

Gdzie możemy przekazywać informacje

Możemy wysłać poufne dane do przetwarzania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,  ale powinniśmy upewnić się, że zostaną podjęte odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych.

Marketing

Atradius będzie przekazywać informacje drogą pocztową lub elektroniczną na temat naszych produktów i usług, które mogłyby zainteresować naszych Klientów. Jeśli przesyłane materiały okażą się mało interesujące, istnieje możliwość rezygnacji z takiej usługi poprzez wysłanie maila na adres: info.pl@atradius.com. Atradius nie przekazuje udostępnionych danych osobom trzecim w celach marketingowych lub innych usług oferowanych przez firmy zewnętrzne.

Bez zgody osoby zainteresowanej Atradius nie udostępni danych osobowych żadnej firmie zewnętrznej.

Bez uprzedniej zgody informacje dotyczące Klienta (takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnej firmie zewnętrznej do wykorzystywania w celach marketingowych czy też handlowych. Informacje na temat Klietna mogą być udostępniane agentom lub też podmiotom współpracującym z firmą Atradius jedynie w celu realizacji usług w imieniu firmy Atradius.

Prawa Klienta

Prośby o udostępnienie indywidualnych informacji, poprawianie lub usuwanie błędów oraz żądania usunięcia danych można kierować na adres: info.pl@atradius.com Powyższy adres e-mail jest chroniony przed spam botami, dlatego aby przejrzeć jego zawartość potrzebny jest program JavaScript. Alternatywą jest zgłoszenie się bezpośrednio do oddziału Atradius w ramach kraju w którym Klient funkcjonuje w celu weryfikacji i potwierdzenia danych.

Dodatkowe informacje na temat Ochrony Prywatności

Strony internetowe stron trzecich oraz usługi przez nie świadczone, które są dostępne za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, posiadają odrębne praktyki w zakresie prywatności i gromadzenia danych, niezależne od Atradius. Dlatego Atradius nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te niezależne działania i rodzaje polityki prywatności, a Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę swoich haseł i wszelkich informacji o koncie. Korzystając z komputera w trybie online, należy postępować ostrożnie oraz odpowiedzialnie. Zamieszczając dane osobowe w powszechnie dostępnych domenach on-line trzeba się liczyć z otrzymywaniem niechcianych wiadomości od innych użytkowników.

Pomimo starań, jakich dokładamy, aby chronić Państwa dane osobowe, firma Atradius nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które Państwo do nas przesyłają i w związku z tym czynią to Państwa na własne ryzyko.

Zmiany w Ochronie Prywatności

Atradius zastrzega sobie prawo do zmiany oświadczenia na temat Ochrony Prywatności w dowolnym okresie czasu i bez powiadomienia. Zmiany będą publikowane w zakładce Ochrona Prywatności, dlatego korzystanie ze stron internetowych Atradius stanowić będą zgodę na wprowadzone zmiany. W związku z powyższym o uważnie zapoznanie się z najnowszą wersją zakładki dotyczącej Ochrony Prywatności

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.