Atradius na świecie

Firma Atradius oferuje ubezpieczenia kredytu kupieckiego, a także usługi windykacyjne na całym świecie. Nasze oddziały są rozmieszczone w ponad 50-ciu krajach świata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group of atradius coworkers working together

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy częścią Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), lidera rynku hiszpańskiego w zakresie ubezpieczeń należności oraz windykacji.

 

Krótko o grupie Atradius

Oferowane przez nas ubezpieczenia należności i usługi windykacyjne pozwalają firmom zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym ze sprzedażą produktów i usług w kredycie kupieckim.

 

Nasza firma na świecie

Atradius jest prywatną spółką w całości należącą do Grupo Catalana Occidente, S.A. and Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución. Więcej informacji o właścicielach jest dostępnych w języku angielskim na stronie grupy Atradius. 

 • Siedziba firmy w Holandii
 • Ponad 95 lat doświadczenia na rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego
 • Przychód ogółem 2 miliardy Euro
 • Posiadamy 160 biur w ponad 50 krajach
 • 3.650 międzynarodowej kadry pracowniczej, z czego większość jest wielojęzyczna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna grupy Atradius jest dostępna w języku angielskim na stronie grupy Atradius.

Rating pozycji finansowej

Oceniając naszą pozycję finansową, agencja AM Best przyznała nam rating „A” (doskonała) ze stabilną perspektywą, a agencja Moody’s oceniła naszą firmę na „A2” ze stabilną perspektywą. Obie oceny potwierdzają dobre wyniki operacyjne i wiodącą pozycję kluczowych podmiotów Atradius N.V. Najnowsze informacje i ogłoszenia dotyczące oceny ratingowej są dostępne w języku angielskim na stronie grupy Atradius.

 

Zarząd Atradius

Struktura zarządcza spółki nadrzędnej składa się z Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Wspólnie kierują naszą firmą, stawiając na pierwszym miejscu naszych klientów i dobro interesariuszy.

Zarząd liczy pięciu członków. Jego zadaniem jest realizacja celów, strategii i polityki Atradius, a także dbanie o wyniki. Zarząd jest zobligowany do kierowania się interesem firmy Atradius i przedsiębiorstw z nią powiązanych.

Walne Zgromadzenie mianuje członka Zarządu na podstawie rekomendacji Komisji ds. wynagrodzeń, wyboru i nominacji działającej w ramach rady nadzorczej.

Do zarządu należą:

 • David Capdevila, Dyrektor Generalny (CEO)
 • Andreas Tesch, Główny Dyrektor ds. Rozwoju Rynku (CMO)
 • Christian van Lint, Główny Dyrektor ds. Ryzyka (CRO)
 • Claus Gramlich-Eicher, Główny Dyrektor Finansowy (CFO)
 • Marc Henstridge , Główny Dyrektor ds. Działalności Ubezpieczeniowej (CIOO)

Biografie Członków Zarządu są dostępne w języku angielskim na stronie grupy Atradius.

W Radzie Nadzorczej zasiada dziewięciu członków. Ich praca polega na monitorowaniu ogólnych kwestii dotyczących firmy Atradius oraz polityki Zarządu oraz na wskazywaniu kierunku działań. Podobnie jak Zarząd Rada Nadzorcza kieruje się interesem firmy Atradius i przedsiębiorstw z nią powiązanych.

Do Rady Nadzorczej należą:

 • Ignacio Álvarez, przewodniczący
 • Francisco Arregui, wiceprzewodniczący
 • Xavier Freixes
 • Désirée van Gorp
 • Carlos Halpern
 • John Hourican
 • Bernd-Hinrich Meyer
 • Hugo Serra
 • José María Sunyer

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują dwie komisje: Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń, wyboru i nominacji. Więcej informacji o komisjach znajduje się na stronie grupy Atradius w języku angielskim.

Sprawozdania roczne

Nasze roczne sprawozdania umożliwiają pełny wgląd w rezultaty osiągane przez Atradius. Znajdują się w nich informacje o wynikach, strategii, całorocznych sprawozdaniach, odpowiedzialności biznesu i dodatkowe informacje finansowe.

Najnowszy sprawozdanie roczne i jego podsumowanie są dostępne do przejrzenia i pobrania poniżej. (Pobierz Adobe Reader) Starsze sprawozdania roczne można znaleźć na stronie internetowej grupy Atradius.

Odpowiedzialność biznesu

Naszym głównym celem jest ułatwienie wymiany handlowej. To przekłada się na nasze podejście do odpowiedzialności biznesu. Uważamy bowiem, że zdrowy handel jest kluczowy dla rozwoju gospodarczego na świecie. Przedsiębiorstwa, które mogą z powodzeniem prowadzić wymianę handlową, mogą też tworzyć miejsca pracy ograniczając ubóstwo. Ponadto promujemy przejrzysty i etyczny sposób postępowania w naszej działalności, popieramy też dziesięć zasad Global Compact opracowanych przez ONZ.

Więcej informacji o tym, jakie pozytywne efekty przynosi nasza strategia CSR, można znaleźć na stronie internetowej grupy Atradius.

Kariera

Jesteśmy międzynarodową firmą i zatrudniamy specjalistów na całym świecie.

Skontaktuj się z naszym lokalnym oddziałem, żeby dowiedzieć się, na jakie stanowiska trwa obecnie rekrutacja i na jakich warunkach odbywa się zatrudnienie. Możesz też przesłać bezpośrednio do nas swoje CV i list motywacyjny na adres rekrutacja@atradius.com.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.