Export Practice

Our Export Practice Publications detail potential risks and barriers to trade that can face businesses seeking to export to new markets, and provides practical tips and guidance on overcoming them.

Nothing ventured...

When leaving the familiar territory of your domestic market for the unknown quantity of export trade, businesses understandably find that they face additional risks. Sometimes these present real barriers to successful sales. In our Export Practice suite of publications, we identify these risks and show you some ways to avoid them.

Export practice: Sales contracts in export business

Trading relationships can be enhanced by a strong contract. Poorly defined clauses or differing interpretations can cause parties to the contract to either hold or even default on payments. Sales contracts in export business outlines the key areas to consider when drawing up a contract for successful export business.

Letters of Credit

A Letter of Credit is a bank guarantee usually given to a seller to assure them they will be paid for their goods or services. It promises the bank will pay them in the event that the buyer is unable to settle the bill.

The bank that writes the Letter of Credit acts on behalf of the buyer and usually includes conditions that need to be met before payment will be made to the seller. These normally include a range of paperwork from the original contract, to bill of lading and proof of delivery.

Our Letters of Credit publication outlines how they work in more detail, as well as the different types that exist.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.